V rámci nášho pátrania po ďalšej vhodnej terapii sme sa rozhodli zmapovať situáciu s muzikoterapiou na Slovensku, tou ozajstnou, odbornou a účinnou. Oslovili sme preto vedenie Slovenskej asociácie muzikoterapie, ktoré nám veľmi ochotne a podrobne opísalo, ako to v skutočnosti s touto unikátnou terapiou na Slovensku je.  Ak by ste mali záujem o skutočne odbornú terapiu tohto druhu pre Vás, či Vaše dieťatko kdekoľvek na Slovensku, bližšie informácie Vám poskytnú ohľadom dostupnosti vo Vašom blízkom okolí na e-mailovom kontakte: info@muzikoterapia.eu.

PREČO MUZIKOTERAPIA?

Muzikoterapia je profesionálne použitie hudby a jej prvkov ako intervencie v lekárskom, pedagogickom a každodennom prostredí s jednotlivcami, skupinami, rodinami alebo komunitami, ktoré sa snažia optimalizovať kvalitu ich života a zlepšovať ich fyzické, sociálne, komunikačné, emocionálne, intelektuálne a spirituálne zdravie a pohodu. Muzikoterapeutický výskum, prax a teoretické i klinické vzdelávanie sú založené na profesionálnych štandardoch zodpovedajúcich kultúrnym, sociálnym a politickým podmienkam.

Muzikoterapia sa uplatňuje v rôznych sociálnych rezortoch a oblastiach členených podľa adresátov a klientely:

 • oblasť muzikoterapeutického vzdelávania a poradenstva (muzikoterapeutické kompetencie, profesijný rast v rámci celoživotného vzdelávania a i.),
 • oblasť muzikoterapeutickej profylaxie (duševné zdravie, kvalita života, prevencia sociálnopatologických a psychopatologických javov a i.),
 • oblasť vlastnej hudobnej terapie (poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok, oblasť vývinových porúch, senzorického a telesného postihnutia, psychosomatická oblasť a i.),
 • oblasť muzikoterapeutickej paliatívnej starostlivosti (geriatrická, onkologická oblasť a i.);

Pri muzikoterapii sa môžu nepriamo napĺňať aj ciele hudobnej povahy, ktoré sú vlastné hudobnej pedagogike. Muzikoterapeutická zmena sekundárne pozitívne vplýva na kvalitu hudobných kompetencií:

 • vlastnosti citových procesov ako napr. prežívania emócií, afektov a nálad,
 • vlastnosti poznávacích procesov ako napr. vnímania, predstavivosti, pamäte, reči či myslenia,
 • vlastnosti vôľových procesov ako napr. motivácie, aktivácie či regulácie správania,
 • sociálne a komunikačné zručnosti a spôsobilosti,
 • sebareflexivitu a sebaexpresivitu,
 • spasticitu, lateralitu a mobilitu hrubej a jemnej motoriky vrátane hovoridiel,
 • intrapersonálne stratégie ako napr. coping,
 • interpersonálne stratégie ako napr. vzťahovanie sa a i.

Muzikoterapeutická intervencia je primárne zameraná na funkčné a štrukturálne zmeny osobnosti ako ciele nehudobnej povahy. Muzikoterapia pozitívne ovplyvňuje smerom k zdraviu:

 • senzibilitu voči vlastnostiam tónov ako napr. dĺžke, výške, sile či farbe,
 • senzibilitu voči konsonantnosti a disonantnosti súzvukov,
 • zmysel pre metrorytmiku a tempo hudby,
 • zmysel pre tonálno-harmonický a tonálno-polyfonický hudobný proces,
 • schopnosti senzoricko-auditívne, senzoricko-motorické a senzoricko-kognitívne,
 • vedomie hudobnej formy a štruktúry,
 • formovanie hudobného vkusu a i.

Viac informácií nájdete na: www.muzikoterapia.eu