Príspevky, o ktoré pacient s TSC má nárok žiadať

Sociálna pomoc štátu sa poskytuje v zmysle zákona NR SR č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Ako prvé sa rodičia musia obrátiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste ich trvalého bydliska a podať písomnú žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej ako ŤZP). Táto žiadosť sa vypĺňa na určenom tlačive, ktoré je k dispozícii buď na úrade, alebo na internetovej stránke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

V žiadosti treba označiť tie príspevky, o ktoré rodina žiada, dokopy ide o trinásť bodov. Podanie žiadosti ešte neznamená, že požadované príspevky sa rodine nakoniec aj pridelia. Konkrétny príklad: v žiadosti sú v bode peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla dve možnosti – bez automatickej prevodovky a s automatickou prevodovkou. Nárok na auto s automatickou prevodovkou má však podľa zákona iba osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla. A tak sa môže stať, že hoci by rodina spĺňala podmienky na poskytnutie auta bez prevodovky, v dôsledku vlastnej nevedomosti a označenia druhej možnosti (s prevodovkou) jej pridelenie tohto príspevku bude zamietnuté. Je preto dobré ešte pred podaním žiadosti poradiť sa s niekým, kto má v tejto oblasti skúsenosti, a vyhnúť sa tak prípadnému zamietnutiu niektorého zo žiadaných bodov.

Poskytnutie peňažného príspevku je podmienené okrem iného aj výškou majetku a príjmu osoby s ŤZP v posudzovanom kalendárnom roku. Konkrétne sumy príjmu sú uvedené nižšie pri jednotlivých príspevkoch. Čo sa týka majetku, musí osoba, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu, a osoba s ŤZP preukázať na určenom tlačive (vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu, alebo fyzickej osoby s ŤZP – tlačivo je prílohou 15 k zákonu č. 447/2008 Z.z.), či hodnota jej majetku je vyššia ako 39 833 eur. Za majetok sa považujú hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve osoby, ktorá žiada o príspevok, alebo osoby s ŤZP, spolu s peňažnými úsporami v čase podania žiadosti. Za hodnotu majetku sa považuje iba podiel majetku, ktorý pripadá na posudzovanú osobu. Za majetok sa nepovažuje nehnuteľnosť, ktorá sa užíva na trvalé bývanie, poľnohospodárska či lesná pôda, ktorú využíva pre vlastnú potrebu, hnuteľné veci ako nevyhnutné vybavenie domácnosti, ošatenie, obuv, alebo veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu. Za majetok sa tiež nepovažuje osobné motorové vozidlo, ktoré osoba vlastní a využíva na individuálnu prepravu z dôvodu ŤZP. Na priznanie príspevku nesmie hodnota majetku prekročiť uvedenú sumu 39 833 eur. K žiadosti sa teda prikladá vyhlásenie o majetku, ako aj potvrdenie o príjme osoby s ŤZP a spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok. To znamená, že sa spoločne posudzuje príjem nezaopatreného dieťaťa a príjem jeho rodičov, ktorí s ním žijú v domácnosti. Príjem osoby s ŤZP sa potom určí tak, že sa sčítajú príjmy všetkých posudzovaných osôb a táto hodnota sa vydelí počtom posudzovaných osôb. Na účely posudzovania sa zisťuje priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádzal roku, v ktorom sa žiada o peňažný príspevok. Takýto príjem sa potom pri opakovaných peňažných príspevkoch prehodnocuje vždy v júli a platí do konca júna nasledujúceho roka. K žiadosti o priznanie príspevku na opatrovanie je potrebné priložiť aj potvrdenie o príjme osoby zo zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť.

Spolu so žiadosťou treba odovzdať lekársky nález (tlačivo je prílohou 1 k zákonu č. 447/2008 Z.z.) vyplnený obvodným lekárom a priložiť k nemu ďalšie správy z odborných vyšetrení (napr. výsledky vyšetrenia u neurológa či pedopsychiatra),  ktoré nesmú byť staršie ako šesť mesiacov. Odovzdaný lekársky nález a ostatné lekárske správy sú podkladom pre posudkového lekára, ktorý v rámci lekárskej posudkovej činnosti vypracuje lekársky posudok. Ten obsahuje vyjadrenie, či ide o osobu s ŤZP, ďalej mieru funkčnej poruchy, ktorá pre účel poskytnutia peňažného príspevku nesmie byť nižšia ako 50% (podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 447/2008 Z.z. sa v závislosti od druhu zdravotného postihnutia vyjadruje jeho závažnosť v desiatkach percent), a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu. Okrem lekárskeho posudku sa vypracuje aj sociálny posudok, ktorý hodnotí sociálne dôsledky postihnutia. Lekársky a sociálny posudok tvoria základ pre vypracovanie komplexného posudku, ktorý okrem iného obsahuje aj návrh druhu peňažného príspevku, na základe ktorého vzniká osobe s ŤZP nárok na jeho poskytnutie.

Pokiaľ dôjde k situácii, že niektoré z bodov označených v žiadosti boli na základe posudkovej činnosti zamietnuté, je možné sa proti takémuto rozhodnutiu v rámci odvolacieho konania odvolať na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak aj ústredie vydá rovnaké zamietavé rozhodnutie, je ešte možné postúpiť vec na súd, keďže takéto rozhodnutie je preskúmateľné súdom v stanovenej lehote. Rovnako je možné opakovane žiadať na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o ten istý príspevok, ak aj bol zamietnutý. Môže sa totiž stať, že už za mesiac môže dôjsť k zmenám (napr. v zdravotnom stave) v situácii dieťaťa a jeho rodiny. Rozhodnutie, ktorú možnosť zvoliť, je na rodičoch ako zástupcoch dieťaťa. Ako sa píše vyššie, lekársky posudok môže obsahovať vyjadrenie, že ide o osobu s ŤZP.  Vtedy sa vydá preukaz – buď pre osobu samostatne (preukaz ZŤP), alebo preukaz so sprievodcom (preukaz ZŤP-S), ak je osoba s ŤZP odkázaná na pomoc inej osoby (toto platí od dovŕšenia tretieho roku života dieťaťa s ŤZP). Ak je osoba s ŤZP odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, môže sa vystaviť aj parkovací preukaz. Preukaz ZŤP a ZŤP-S slúži osobe s ŤZP napríklad na uplatnenie zľavy z cestovného na autobusových linkách. Zľavu z cestovného možno uplatniť aj pri ceste vlakom.

V niektorých mestách (napr. Bratislava a Košice) je bezplatné je aj cestovanie v MHD, vrátane sprievodcu alebo invalidného vozíka. Je potrebné preukázať sa preukazom. Informáciu o tom, či je takáto možnosť aj vo Vašom meste, získate na dopravnom podniku. Ďalšou možnosťou sú zľavy alebo oslobodenie od poplatkov za služby, ktoré poskytuje príslušný obecný úrad alebo mestský úrad. Pre presné informácie kontaktujte obecný alebo mestský úrad podľa miesta trvalého pobytu osoby s ŤZP. Takáto zľava z poplatku sa môže týkať napríklad zníženia poplatku za daň z nehnuteľnosti alebo vyhradeného parkovania.

Špecifiká, ktoré so sebou tuberózna skleróza prináša, si dieťa vyžaduje nepretržitú a špecifickú starostlivosť. Predškolských zariadení, ktoré poskytujú individuálnu starostlivosť napr. o deti s autizmom, je na Slovensku zatiaľ veľmi málo a práve z tohto dôvodu ostávajú mnohí rodičia, väčšinou matky, doma aj po uplynutí rodičovskej dovolenky po dovŕšení troch rokov dieťaťa. Podľa zákona je táto možnosť prípustná vtedy, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci osobitnú starostlivosť. Zdravotný stav na základe podanej žiadosti posudzuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Na základe vydaného posudku je potom zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi rodičovskú dovolenku do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šiesty rok života. Matka tak bude naďalej dostávať rodičovský príspevok.

Osobná asistencia

Príspevok na osobnú asistenciu (ďalej OA) sa poskytuje od 6. do 65. roku života osoby s ŤZP. Po 65. roku sa tento príspevok poskytuje tiež, no iba vtedy, ak sa osobe s ŤZP poskytoval už aj pred dovŕšením 65. roku. Nemožno ho poskytovať, ak sa osobe s ŤZP poskytuje príspevok na opatrovanie alebo opatrovateľská služba. Ročný rozsah hodín OA, na ktoré má osoba s ŤZP nárok, sa uvádza v komplexnom posudku. Podľa novely zákona č. 447/2008 platnej od 1.7.2011 sa zvýšila ochrana príjmu osoby s ŤZP z trojnásobku na štvornásobok násobok sumy životného minima (od 1.7.2011 predstavuje výška životného minima 189,83 eur mesačne). Ak príjem osoby s ŤZP prekročí štvornásobok sumy životného minima, odpočíta sa od príjmu osoby s ŤZP štvornásobok sumy životného minima. Ak je tento rozdiel nižší ako rozsah OA, ktorý sa priznal osobe s ŤZP, výška príspevku na OA sa rovná rozdielu týchto dvoch súm. Ak je rozdiel týchto dvoch súm vyšší ako rozsah OA, ktorý sa priznal osobe s ŤZP, peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa neprizná. Sadzba na jednu hodinu OA predstavuje 1,39% sumy životného minima, čo je v súčasnosti 2,64 eur na hodinu. Osobným asistentom rodiča nemôže byť rodič, ani osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo osoba, ktorú súd určil za opatrovníka Ostatní rodinní príslušníci (napríklad starí rodičia či súrodenci) môžu byť osobným asistentom dieťaťa do dosiahnutia jeho plnoletosti, avšak v rozsahu najviac 4 hodín denne (t.j. 1460 hodín ročne), ak má osoba s ŤZP takýto počet hodín priznaný pri vymedzených činnostiach z prílohy č. 4 k zákonu č. 447/2008, ktorými sú vstávanie, líhanie, polohovanie, osobná hygiena (umývanie, kúpanie, česanie, holenie, úprava nechtov, mejkap, vyprázdňovanie čriev a mechúra), obliekanie, vyzliekanie, podávanie liekov, pomoc pri akútnom ochorení. Ak má osoba s ŤZP nárok na viac hodín OA ako 1460 aj pri iných činnostiach a tieto sú uvedené v posudku, nemôže byť rodinný príslušník osobným asistentom dieťaťa a je potrebné nájsť iného asistenta. Rodič môže vykonávať osobnú asistenciu svojmu dieťaťu potom, ako dosiahlo osemnásť rokov, a síce najviac 4 hodiny denne (t.j. 1460 hodín ročne) a len pri činnostiach z prílohy č. 4 k zákonu č. 447/2008 (spomenutých vyššie). Obdobne platí ako pri ostatných rodinných príslušníkoch, že ak má osoba s ŤZP nárok na viac hodín OA ako 1460 aj pri iných činnostiach a tieto sú uvedené v posudku, tak pre tieto činnosti je potrebné nájsť iného osobného asistenta/osobných asistentov. Osobným asistentom dieťaťa s autizmom môže byť okrem vyššie spomenutých rodinných príslušníkov aj iná plnoletá osoba spôsobilá na právne úkony, pričom rozsah OA je najviac 10 hodín denne. Nie je potrebná žiadna špeciálna kvalifikácia. Rodiny si osobných asistentov väčšinou nájdu sami, prípadne s pomocou svojich známych alebo prostredníctvom rodičovských skupín a združení. Fungujú však aj agentúry, ktoré vedia rodine poskytnúť asistenta podľa jej potrieb. Osobný asistent vykonáva svoju činnosť na základe zmluvy uzavretej medzi rodičom dieťaťa s ŤZP ako jeho zástupcom a osobným asistentom. Vzor takejto zmluvy nájdete napríklad na nasledovnom linku.

Každý osobný asistent sa musí zaregistrovať na daňovom úrade. Pokiaľ sa venuje OA popri zamestnaní, je povinný podať daňové priznanie a odviesť daň. Ak sa venuje výlučne OA, závisí podanie daňového priznania od výšky jeho príjmu. Ak za rok zarobí viac ako polovicu nezdaniteľnej časti základu dane, je povinný podať daňové priznanie. Peňažný príspevok sa vypláca na základe mesačného výkazu o odpracovaných hodinách OA,  v ktorom sa uvádza celkový počet odpracovaných hodín osobného asistenta v danom mesiaci. Pokiaľ sa priznaný počet hodín na OA nevyčerpá v priebehu roka, nie je možné ich presunúť do ďalšieho kalendárneho roka.

Opatrovanie

Príspevok na opatrovanie sa poskytuje osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP staršiu ako šesť rokov. Poskytuje sa rodičom alebo osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, osobe, ktorú súd určil za opatrovníka osoby s ŤZP, ďalej napríklad starému rodičovi, súrodencovi, či švagrovi alebo švagrinej. Rovnako ho možno poskytnúť osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP a býva s ňou, tzn. má trvalý alebo prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu osoby s ŤZP, alebo táto má prechodný pobyt v mieste trvalého bydliska osoby, ktorá ju opatruje. Výška príspevku pre osobu, ktorá opatruje jednu osobu s ŤZP, predstavuje mesačne 111, 32% sumy ŽM (t.č. 211, 32 €)  a 148,42% sumy ŽM (t.č. 281, 75 €), ak opatruje súčasne dve a viac osôb s ŤZP. Ak opatruje osobu s ŤZP, ktorej sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školu na viac ako 20 hodín týždenne, predstavuje výška príspevku 98,33% sumy ŽM (t.č. 186, 65 €). Ak za týchto podmienok opatruje dve a viac osôb s ŤZP, je výška príspevku 139,15% sumy ŽM (t.č. 264, 14 €). Ak opatruje osobu, ktorej sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školu na viac ako 20 hodín týždenne, a zároveň osobu, ktorej sa denná pobytová služba neposkytuje alebo sa poskytuje najviac 20 hodín týždenne, predstavuje príspevok 144,71% sumy ŽM (t.č. 274, 70 €). Osobe, ktorá poberá starobný, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% , výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, sa poskytuje pri opatrovaní jednej osoby príspevok vo výške 46,38% sumy ŽM (t.č. 88, 05 €), pri opatrovaní dvoch a viacerých osôb vo výške 61,22% sumy ŽM (t.č. 116, 22 €). Ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako 1,4 násobok sumy ŽM (t.č. 265, 76 €), výška príspevku sa zníži o sumu, ktorou príjem osoby s ŤZP prevyšuje príspevok. Ak je osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, príspevok na opatrovanie sa zníži o sumu, ktorou príjem osoby s ŤZP prevyšuje trojnásobok sumy ŽM (569,49 €). Príspevok sa môže zvýšiť o 49,80 € mesačne, ak je opatrovanou osobou nezaopatrené dieťa (jedno alebo viac) a osoba, ktorá ho opatruje, nemá príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia. Príspevok sa poskytuje aj vtedy, ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, má zamestnanie, avšak jej mesačný príjem nemôže prekročiť dvojnásobok sumy ŽM (t.č. 379,86 €). Príspevok sa poskytuje iba za dni, v priebehu ktorých osoba vykonávala opatrovanie. Na príspevok má nárok aj vtedy, ak si zvyšuje kvalifikáciu napríklad formou štúdia popri zamestnaní lebo formou externého štúdia a v čase svojej neprítomnosti zabezpečí opatrovanie inou osobou.

Príspevky na kompenzáciu

Podľa zákona č. 447/2008 je možné osobe s ŤZP poskytnúť okrem príspevku na OA a príspevku na opatrovanie aj nasledovné príspevky, ktoré sa delia na opakované a jednorazové:

 • Opakované príspevky na kompenzáciu:
  • peňažný príspevok na prepravu,
  • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
  • na diétne stravovanie
  • súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenie
  • súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
  • súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom
 • Jednorazové príspevky na kompenzáciu:
  • peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
  • peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,
  • peňažný príspevok na úpravu pomôcky,
  • peňažný príspevok na opravu pomôcky,
  • peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
  • peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla,
  • peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,
  • peňažný príspevok na úpravu bytu,
  • peňažný príspevok na úpravu rodinného domu,
  • peňažný príspevok na úpravu garáže.

 

PODMIENKY:

Príspevok na OA a príspevok na opatrovanie sú opakovanými príspevkami. Podmienkou na poskytnutie akéhokoľvek z týchto príspevkov je, že osoba má zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50%. Potom musí mať daný druh peňažného príspevku uvedený v posudku, ktorý na základe žiadosti vypracoval a vydal príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ďalšou podmienkou je hranica výšky majetku, ktorá nesmie presiahnuť 39 833 eur (podrobnosti sú uvedené vyššie v texte). Čo sa týka maximálnej výšky príjmu, je to rôzne: Jednorazové peňažné príspevky a peňažný príspevok na prepravu sa poskytnú vtedy, ak príjem osoby s ŤZP v posudzovanom kalendárnom roku nepresiahol 5-násobok sumy životného minima (t. č. 949,15 €).. Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov sa poskytne vtedy, ak príjem osoby s ŤZP v posudzovanom kalendárnom roku nepresiahol 3-násobok sumy životného minima (t. č. 569,49 €). Bližšie uvedieme najčastejšie využívanie z uvedených príspevkov.

DRUHY PRÍSPEVKOV:

 • Príspevok na kúpu osobného motorového vozidla mnohí rodičia žiadajú z dôvodu, že ich dieťa nedokáže z dôvodu diagnózy TSC (autizmus, epilepsia a pod.) zvládnuť cestu autobusom alebo vlakom a je preto potrebné zabezpečiť mu individuálnu prepravu autom. Jednou z podmienok je okrem iného to, že osoba s ŤZP navštevuje školu alebo je zamestnaná a bude auto používať aspoň dva krát do týždňa na cestu do zariadenia a dva krát späť. Príspevok sa prizná aj vtedy, ak sa osobe s ŤZP poskytuje týždenná pobytová služba v domove sociálnych služieb a aspoň raz do týždňa sa musí prepraviť do tohto zariadenia a raz späť. Tiež sa prizná osobe s ŤZP, ktorá navštevuje školské zariadenie najmenej dvakrát v mesiaci z dôvodu individuálneho vzdelávacieho plánu. Nemožno ho poskytnúť na kúpu auta, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov. Príspevok sa poskytne najviac vo výške 6 638,79 eur. Pokiaľ ide o auto s automatickou prevodovkou je hranicou suma 8 298,48 € (táto možnosť platí vtedy, ak má osoba s ŤZP oprávnenie na vedenie motorového vozidla!). Výška príspevku sa určuje percentuálnou sadzbou podľa ceny auta a výšky príjmu osoby s ŤZP. Cena auta sa zohľadňuje najviac do výšky 13 277,57 eur. Po poskytnutí príspevku sa auto musí zakúpiť do troch mesiacov. Ďalší príspevok možno poskytnúť po siedmich rokoch.
 • Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na prevádzku osobného motorového vozidla sa poskytuje osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu. Znamená príspevok na nákup pohonných látok. Poskytuje sa mesačne vo výške 16,70 % sumy životného minima (t. č. 31,70 €).
 • Výška príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie je závislá od zaradenia choroby alebo poruchy, ktorá si vyžaduje zabezpečenie osobitnej diéty, do jednej z troch skupín (uvedených v prílohe č. 5 zákona 447/2008) a môže predstavovať: – 18,56 % sumy životného minima (t.č. 35,23 €) pre choroby a poruchy uvedené v prvej skupine, – 9,28 % sumy životného minima (t.č. 17,62 €) pre choroby a poruchy uvedené v druhej skupine, – 5,57 % sumy životného minima (t.č. 10,57 €) pre choroby a poruchy uvedené v tretej skupine.
 • Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne obuvi a bytového zariadenia sa poskytuje za účelom zabezpečenia bežnej osobnej hygieny a hygieny domácnosti v dôsledku ŤZP, alebo za účelom nákupu predmetov bežnej osobnej potreby , ktoré sa nadmerne opotrebúvajú v dôsledku ŤZP (presné vymedzenie stavu, ktorý musí byť naplnený, sa nachádza v prílohe č. 6 a prílohe č. 7 zákona č. 447/2008). Príspevok sa poskytuje mesačne vo výške 9,28% sumy životného minima (t.č. 17,62 €).
 • Príspevok na prepravu sa poskytne osobe s ŤZP, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu. Napríklad matka s dieťaťom s autizmom, ktoré nezvláda prepravu v MHD, s ním však potrebuje ísť k lekárovi, na rehabilitácie a pod. Vtedy má nárok využiť služby dopravcu, ktorý má potrebné oprávnenie a schváli jej ho aj úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.  Ďalšou možnosťou je taxi služba. Príspevok sa vypláca mesačne na základe predloženého dokladu o preukázaných výdavkoch na prepravu. Jeho výška sa určí percentuálnou sadzbou podľa preukázaných nákladov na prepravu a príjmu osoby s ŤZP, najviac však do výšky 51, 02% sumy ŽM (t.č. 96,5 €).

V prípade ďalších otázok a prípadných nejasností Vám odporúčame obrátiť sa na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Vášho bydliska. Tiež odporúčame internetovú stránku www.csz.sk, na ktorej nájdete veľa užitočných informácií, prípadne ich pracovníkom môžete napísať e-mail alebo zatelefonovať.

Najlepšie informácie sú informácie medzi rodičmi, a preto neváhajte napísať do nášho diskusného fóra, či na FB stránku ASTUS https://www.facebook.com/astus.sk?ref=hl.

Použité zdroje: www.f84.sk