Vážení členovia ASTUS, o.z., milí priatelia,

Dovoľujem si Vás pozvať na 1. Členskú schôdzu ASTUS, o.z., ktorá sa uskutoční dňa 16.08.2013 od 9.30hod (registrácia) so začatím hlavného programu schôdze o 10.00hod., na Kamennom Mlyne Vajarský neďaleko Malaciek v konferenčnej miestnosti Hotela Rozália. Radi privítame aj nových členov, ktorých na mieste ihneď zaregistrujeme, či už ako pacientov, rodinných príslušníkov, odborníkov, ktorí nám môžu svojou prácou pomôcť!

Program 1. Členskej schôdze ASTUS, o.z.

Deň konania: 16.08.2013

 • I. časť- oficiálna časť:
  • 09.30-09.50hod.: Registrácia členov ASTUS, o.z.
  • 10.00hod.: Zahájenie schôdze predsedníčkou ASTUS o.z
  • 10.20hod.: Schválenie Programu Členskej schôdze, zvolenie zapisovateľa členskej schôdze, voľba predsedajúceho členskej schôdze, overovateľov zápisnice do členskej schôdze, voľba skrutátorov členskej schôdze kvôli voľbám nových členov do predstavenstva o.z.
  • 10.30hod.: Schválenie programu členskej schôdze a Stanov o.z.
  • 10.35hod.: Predstavenie vízie o.z. ASTUS, predstavenie členov predstavenstva
  • 10.45hod.: Voľby nových členov predstavenstva ASTUS o.z.
  • 10.50hod.: Diskusia, návrhy, coffee break
 • II.časť- konferenčná časť s besedou:
  • 11.05hod.: Ing. arch. Radoslav Herda- Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (SAZCH), predstavenie činnosti SAZCH a jej význam pre ASTUS, o.z.
  • 11.25hod.: Manažment pacienta s TSC
  • 11.40hod: Ing. Beata Ramljaková- Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (Príprava národného plánu, Európske politiky, Cezhraničná spolupráca, Význam SAZCH v štruktúrach EÚ, Multidisciplinárny prístup a pod.)
  • 11.55hod.: Diskusia
  • 12.30hod.: Obed
  • 13.30hod.: Beseda s prednostom kliniky detskej neurológie DFNsP Kramáre, Doc.MUDr. Pavlom Sýkorom, CSc.
  • 14.30hod.: Coffee break
  • 14.45hod.: Voľná diskusia k besede
  • 15.15hod- 15.30hod.: Záver oficiálnej časti- voľný program

 

Prosím o potvrdenie Vašej účasti/ neúčasti telefonicky, sms, prípadne e-mailom na nasledovné kontaktné údaje:     

Telefónne číslo: +421 (0) 948 38 48 86 alebo 0907 228 284

E-mail: barbora@astus.sk           

S pozdravom,

Barbora Zajačková

Predsedkyňa predstavenstva o.z. ASTUS